Partnerstwo NA RZECZ WARTY

Miasto Poznań oraz firmy: KuiperCompagnons, DHV i Vastint (poprzednio SwedeCenter) powołały Partnerstwo „Na rzecz Warty”. Dzięki tej inicjatywie otwiera się szansa na stworzenie kompleksowego planu rozwoju terenów nadwarciańskich. Aby ją zrealizować, 15 września br. firma KuiperCompagnos wystąpiła w imieniu wszystkich partnerów do rządu holenderskiego o dotację z programu „Partners voor water”.

 

 

GŁÓWNE CELE:

 

  • Określenie roli rzeki Warty w Poznaniu i kierunków jej kształtowania jako fundament przywracania Warty Poznaniowi i jego mieszkańcom
  • Poprawa zagospodarowania przestrzennego przez ułatwienie planowania inwestycji i wzrost atrakcyjności terenów nadbrzeżnych
  • Nadanie miastu ożywiającego impulsu ekonomicznego poprzez spójną formę połączenia projektów przestrzennego zagospodarowania obszarów nad Wartą
  • Integracja planowanych inwestycji nadrzecznych z założeniami Planu Rozwoju Rzeki Warty - projekt pilotażowy Portowo
  • Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Poznania

 

 

 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU:

   

OBSZAR DZIAŁAŃ

190 000 €   dotacja z Programu Rządu Holenderskiego „Partners for water”  
110 000 €   wspólny wkład KuiperCompagnons i DHV  
100 000 €   wkład Vastint (poprzednio SwedeCenter)  
    wkład własny Miasta Poznania przyjmie formę wynagrodzenia za czas pracy pracowników Urzędu Miasta zaangażowanych w projekt  
       
       
400 000 €   Całkowity koszt realizacji projektu  
       

 

 

 

POWOŁANO PARTNERSTWO „NA RZECZ WARTY”

PARTNERSTWO „NA RZECZ WARTY” SZANSĄ NA POWRÓT POZNANIA NAD RZEKĘ

 

Dzięki wspólnej inicjatywie Urzędu Miasta Poznania oraz firm: KuiperCompagnons, DHV i Vastint (poprzednio SwedeCenter) – powołanemu w sierpniu br. Partnerstwu „Na rzecz Warty” - pojawiła się szansa na powrót miasta nad Wartę i stworzenie Poznaniakom warunków do ponownego korzystania z jej potencjału. Przygotowany przez strony Partnerstwa projekt zakłada powstanie kompleksowego Planu rozwoju rzeki Warty, który będzie zgodny z założeniami „Strategii miasta Poznania do roku 2030” oraz wytycznymi zawartego w jej ramach Programu Strategicznego „Rzeka w mieście”.

 

W ramach inicjatywy Partnerstwa „Na rzecz Warty” powstanie plan rozwoju terenów nadwarciańskich, obejmujących obszar Warty na odcinku miejskim w Poznaniu. W jego tworzenie, oprócz specjalistów zatrudnionych w KuiperCompagnons oraz DHV, zaangażowani będą pracownicy UMP, właściwych jednostek miejskich oraz administracji publicznej, jak również mieszkańcy Poznania, przedstawiciele organizacji społecznych
i przedsiębiorców, którzy stanowić będą grupę doradczą realizowanego projektu.

 

Prace nad Planem rozwoju rzeki Warty przebiegać będą w dwóch etapach. W pierwszym przeprowadzona zostanie analiza terenu, miejscowych planów zagospodarowania oraz dotychczasowego sposobu zarządzania. Drugi etap obejmie następujące zagadnienia: bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, analizę ekonomiczną (w zakresie trzech najlepszych wariantów zagospodarowania strefy rzeki), harmonogram wdrożenia (w tym prace do wykonania wraz z proponowanymi projektami i podprojektami) oraz propozycje projektów pilotażowych do realizacji w strefie rzeki Warty.

Produkt finalny całego projektu - Plan rozwoju rzeki Warty - zostanie wydany w formie podręcznika know-how, pokazującego jak należy inwestować w naszym mieście w rzekę i tereny nabrzeżne.

 

Pilotażowym projektem przywracającym Poznaniowi Wartę będzie inwestycja „Portowo” realizowana przez Vastint (poprzednio SwedeCenter). Na poprzemysłowych terenach leżących w pobliżu Ronda Starołęka firma stworzy nowoczesną zabudowę mieszkaniową wraz z infrastrukturą pozwalającą na wykorzystanie walorów przyrodniczych i rekreacyjnych Warty oraz jej nabrzeża.

 

Całkowity koszt realizacji projektu Partnerstwa „Na rzecz Warty” oszacowano na 400 000 euro. Ponad połowa środków pochodzić będzie z wkładu własnego zagranicznych partnerów: 110 000 euro wyłożą wspólnie spółki KuiperCompagnons i DHV, 100 000 euro firma Vastint (poprzednio SwedeCenter). Wkład własny Miasta Poznania stanowić będzie czas pracy pracowników Urzędu Miasta zaangażowanych w przygotowanie i realizację projektu.
O pozostałą kwotę, 190 000 euro, strony Partnerstwa zwróciły się do rządu holenderskiego, który w ramach programu „Partners voor water” przeznaczył w 2011 r. 4 mln euro na dotacje do projektów dotyczących bezpieczeństwa, gospodarki wodnej, klimatu, żywności i ekosystemów oraz zarządzania zasobami wody, realizowanych w Holandii oraz w 26 innych krajach. Wniosek o dofinansowanie polskiego projektu został złożony 15 września br.

W przypadku przyznania dotacji w grudniu br. nastąpi oficjalne podpisanie umowy projektu i przystąpienie do jego realizacji. Prace zespołu konsultingowego rozpoczną się w styczniu 2012 r. i potrwają przez kolejne 8 miesięcy. Jesienią 2012 r. gotowy Plan rozwoju rzeki Warty zostanie przekazany władzom samorządowym Poznania.